Group of Three 19th Century Grand Tour Giallo Antico Marble Lamps

Group of three Giallo Antico marble Grand Tour Roman lamps after the Antique.

Italy Circa 1830

W: 5" -- 13cm
5.25" -- 13.5cm
5.75" -- 14.5cm